وه چه تاوان عظیمی می‌خواهد انسان

بودن و تا پای جان انسان ماندن